Llistat dels membres Fora de Conveni de Metro de TMB

adhesiu-tmb-abril-2013El passat 7 d’abril la Coordinadora Obrera Sindical (COS) informàvem de la llista de personal fora de conveni d’autobusos de TMB.

En concret, a Transports de Barcelona S.A (Autobusos) hi ha actualment 280 persones Fora de Conveni. Això vol dir que a Metro (Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona S.A) hi ha 323 persones Fora de Conveni. En total són 603 persones. Un 8% de la plantilla total de Bus i Metro.

El cost d’aquest 8% de la plantilla de Bus i Metro de TMB és, aproximadament, de 35 milions anuals d’euros.

En el cas d’autobusos de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu es distribueixen de la següent manera:

1 Vicepresident executiu, 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Segons dades a les que ha pogut tenir accés la COS aquesta es la llista de personal fora de conveni de metro de TMB a l’any 2010.

En el cas de metro de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu a l’any 2010 es distribuïen de la següent manera:

28 Directors, 3 Caps, 3 Gerents, 11 Supervisors sala CCM, 121 Responsables, 53 Tècnics, 31 Enginyers, 3 Secretaries de Direcció, 4 redactores del Gabinet de premsa, 3 Metgesses i infermeres, 3 de Cooperació internacional, 2 Consultors i 9 Altres càrrecs.

Dades que criden l’atenció: A l’any 2010 el Vicepresident executiu; Dídac Pestaña, i el Director General d’autobusos, Jaume Tintoré, tenien numero a autobusos i a metro. Actualment només a autobusos. Per altra banda, a metro té la nòmina la Directora de l’àrea de persones Bus i el Director centre suport a la xarxa Bus, a l’igual que el Responsable de coordinació de processos operatius Bus, el Responsable sistemes d’operació Bus i el Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.

Llistat dels membres Fora de Conveni col•lectiu per ordre d’antiguitat a metro de TMB:

1. F.G.A: Supervisor sala CCM.
2. M.J.C: Cap de control contable.
3. M.M.F: Adjunta responsable d’administració i remuneració.
4. J.M.M: Responsable operatiu MM línia.
5. J.B.S: Responsable de coordinació de processos operatius Bus.
6. M.C.F: Cooperació exterior.
7. J.S.F: Consultor tècnic intern negoci Metro.
8. F.D.S: Tècnic sènior del CST.
9. M.J.C: Tècnica responsable control de producció.
10. J.D.G: Responsable seguretat Metro.
11. J.S.G: Responsable operatiu de servei de gerència L4.
12. J.M.M: Tècnic responsable administració de sistemes.
13. C.R.N: Responsable intervenció Metro.
14. J.A.H: Responsable manteniment i qualitat material mòbil.
15. S.J.S: Responsable serveis centrals direcció executiva de Presidència.
16. M.A.S: Responsable projecte educatiu TMB educa.
17. J.N.C: Responsable unitat participació i integració.
18. F.S.G: Supervisor sala CCM.
19. E.M.G: Director aprovisionament, logística i control.
20. M.C.F: Responsable unitat planificació de l’activitat.
21. V.S.C: Coordinació i control de seguretat.
22. J.C.G: Tècnic responsable producció horaris i disseny d’oferta.
23. M.C.B: Responsable d’auditoria interna.
24. J.F.F: Product manager publicitat Metro i Bus.
25. G.R.M: Responsable unitat de canals de venda.
26. A.M.L: Director de servei suport a la xarxa Metro.
27. M.F.P: Responsable unitat de desenvolupament personal Metro.
28. V.M.P: Responsable operatiu MM línia.
29. J.B.C: Responsable administració i remuneració personal fora de conveni.
30. E.R.T: Tècnica comercial serveis especials transports d’oci.
31. M.G.M: Responsable seguiment de projectes.
32. J.A.R: Supervisor sala CCM.
33. J.P.C: Responsable operatiu material mòbil L4.
34. A.M.N: Responsable de sistemes telecontrol telexarxa.
35. I.O.Y: Director del servei de material mòbil.
36. A.L.C: Supervisor sala CCM.
37. R.R.B: Director àrea tècnica Metro.
38. J.S.C: Director àrea planificació de la xarxa.
39. J.V.D: Responsable neteja i imatge.
40. E.C.G: Responsable unitat inf/comun xarxa Metro.
41. C.S.T: Responsable manteniment transports singulars.
42. E.T.P: Responsable projecció de sistemes i equips d’estació.
43. M.V.M: Responsable departament informació i gestió.
44. R.M.L: Responsable unitat de projectes i anàlisi.
45. R.B.G: Director integració tecnològica.
46. I.O.G: Director servei manteniment superestructura.
47. C.C.C: Responsable projecte senyalització.
48. J.V.R: Responsable MM L4 i L11.
49. A.B.S: Responsable unitat contractació.
50. M.C.S: Responsable nous desenvolupaments.
51. A.A.R: Responsable operatiu MM línia.
52. G.C.G: Responsable MM L9 i L10.
53. A.P.P: Cooperació exterior.
54. J.G.M: Responsable estudis i projectes.
55. E.H.M: Responsable d’integració de tecnologies.
56. J.V.E: Direcció unitat de coordinació i desenvolupament de projectes.
57. J.M.P: Director àrea de manteniment i projectes Metro.
58. C.R.M: Tècnica de I +D.
59. X.G.P: Responsable formació Bus.
60. F.S.C: Responsable operatiu tècnic de gerència L4.
61. P.E.A: Secretaria Director General Bus i transport d’oci.
62. B.C.G: Responsable unitat aprovisionament, subministrament i serveis.
63. R.A.B: Redactora gabinet premsa.
64. S.B.C: Director general xarxa Metro.
65. J.E.V: Tècnic de construcció, edificació i manteniment d’estructures.
66. J.E.A: Responsable nous projectes.
67. J.B.A: Responsable unitat coordinació exterior.
68. M.P.A: Directora de l’àrea de transports d’oci.
69. R.P.C: Director de servei de línies automàtiques.
70. R.V.J: Responsable unitat jurídica.
71. R.S.H: Responsable unitat de desenvolupament, gestió i millora de personal.
72. J.J.P: Gerent L2.
73. V.L.T: Responsable d’estudis i projectes AM.
74. J.S.N: Responsable de qualitat TMB.
75. J.F.S: Enginyer de manteniment de sistemes de peatge.
76. J.R.M: Gerent L1.
77. J.M.M: Tècnic responsable projecte energia BT.
78. R.J.R: Responsable operatiu de servei de gerència L5.
79. V.R.S: Responsable d’arquitectura i innovació.
80. J.G.E: Responsable d’arquitectura i innocació.
81. M.P.G: Director servei d’investigació i desenvolupament.
82. F.R.F: Cap de sala del CST.
83. J.R.R: Responsable tècnic MM línia.
84. J.P.G: Responsable gestió seguretat ferroviària.
85. M.F.Q: Responsable actuació i seguiment infraestructura.
86. J.S.L: Tècnic sènior del CST.
87. F.A.B: Responsable sistemes de validació i venda TMB.
88. J.A.V: Director enginyeria i taller telecomunicacions.
89. J.G.F: Responsable unitat projectes de via.
90. I.G.H: Coordinació prevenció i salut.
91. J.R.M: Supervisor sala CCM.
92. Z.B.G: Responsable formació Metro.
93. O.O.V: Responsable operatiu de servei de gerència L3.
94. A.M.R: Directora de l’àrea de persones Bus.
95. L.G.L: Responsable de projectes d’arquitectura.
96. J.S.G: Director d’infraestructures i instal•lacions.
97. A.F.M: Direcció servei tecnològic de negoci.
98. F.B.T: Responsable sistemes imatge i veu.
99. M.A.S: Responsable projecte obres BT.
100. J.J.F: Responsable manteniment d’energia.
101. M.S.M: Directora d’àrea d’administració, finances i RRHH.
102. L.B.D: Responsable gestió del manteniment.
103. F.S.G: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
104. N.C.R: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
105. D.T.D: Cooperació exterior.
106. C.T.C: Responsable d’enginyeria i manteniment legal.
107. A.E.M: Director àrea operacions Metro.
108. M.Y.B: Redactora projectes culturals.
109. S.A.Q: Supervisora sala CCM.
110. C.R.C: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
111. P.P.L: Responsable operatiu de servei de gerència L1.
112. J.E.S: Supervisor sala CCM.
113. F.F.A: Supervisor sala CCM.
114. L.L.C: Enginyer manteniment infraestructures Metro.
115. J.R.B: Cap taller electrònic MM.
116. J.C.H: Director relacions institucionals tecnologia i ciutat.
117. M.R.C: Secretaria Director General xarxa Metro.
118. E.L.S: Responsable unitat formació TMB.
119. A.F.A: Responsable grup prestació del servei.
120. A.P.P: Responsable sistemes telecontrol estacions.
121. J.C.B: Tècnic responsable energia BT.
122. A.R.L: Tècnic responsable projectes telecontrol.
123. J.G.O: Tècnica beneficis socials.
124. A.P.R: Responsable comunicació interna.
125. M.V.V: Responsable gestió deutors i control endeutament.
126. L.P.A: Responsable instal•lacions i infraestructures.
127. M.A.T: Responsable estudis i projectes.
128. J.M.A: Responsable projectes d’energia AT i tracció.
129. O.C.M: Gerent L9, L10 i L11.
130. J.M.P: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
131. A.M.M: Responsable CST.
132. J.P.A: Responsable unitat de projectes, sistemes i equips estacions.
133. E.C.V: Tècnica responsable RRHH Metro.
134. R.C.L: Responsable de manteniment de sistemes de validació i venda.
135. R.D.C: Responsable d’acció social.
136. J.L.S: Tècnic de construcció.
137. O.G.P: Responsable MM L1.
138. F.F.O: Responsable operatiu MM línia.
139. D.G.F: Enginyer tècnic vies.
140. F.T.G: Responsable unitat comercial.
141. D.V.S: Responsable unitat enginyeria exterior.
142. S.F.G: Tècnica implantació GIS.
143. A.L.A: Tècnica d’expansió comercial.
144. J.G.B: Enginyer senyals i comunicació.
145. J.O.O: Responsable operatiu tècnic de gerència L5.
146. T.T.B: Supervisor sala CCM.
147. L.M.C: Redactora gabinet de premsa.
148. R.C.L: Supervisor sala CCM.
149. J.P.S: Responsable desenvolupament d’infraestructures.
150. J.G.E: Tècnic sènior del CST.
151. J.M.F: Director centre suport a la xarxa Bus.
152. M.F.G: Tècnica prolongació línia Metro.
153. J.J.P: Responsable infraestructura de sistemes.
154. C.A.A: Tècnic de sistemes de protecció civil.
155. J.V.T: Supervisor sala CCM.
156. J.S.L: Tècnic responsable projecte energia BT.
157. A.C.S: Responsable MM L5.
158. A.V.M: Enginyer manteniment instal•lació BT.
159. R.O.P: Responsable unitat seguretat i protecció civil.
160. O.P.D: Enginyer manteniment, senyalització, telecomunicacions i comunicació L9.
161. S.P.E: Tècnica d’infraestructura.
162. J.G.S: Tècnic responsable obres i instal•lació fibra òptica.
163. J.P.J: Responsable tècnic MM de línia.
164. M.P.C: Directora d’informació i atenció al ciutadà.
165. J.C.S: Responsable projectes del CST.
166. G.B.M: Responsable oficina tècnica neteja i imatge.
167. F.C.A: Responsable MM L2.
168. M.R.V: Tècnica de desenvolupament i manteniment d’obra civil.
169. C.L.D: Responsable unitat projectes validació i venda.
170. A.A.D: Adjunt responsable modelistica i de demanda.
171. M.E.A: Responsable medicina del treball.
172. I.P.M: Responsable projectes.
173. J.G.P: Responsable unitat de manteniment d’estacions.
174. J.R.P: Responsable manteniment STC.
175. L.L.L: Tècnica responsable coordinació infermeria.
176. M.F.I: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
177. J.U.C: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
178. M.F.D: Redactora gabinet de premsa.
179. E.V.C: Director àrea de promoció comercial.
180. A.F.R: Tècnic responsable projectes grup prestació de servei.
181. F.P.O: Responsable coordinació tècnica desenvolupament.
182. H.A.T: Consultor d’organització.
183. O.P.V: Responsable del CCM.
184. R.L.V: Tècnic responsable unitat de formació.
185. J.D.R: Responsable projectes energia AT.
186. L.M.C: Tècnica responsable informació, senyalització i identitat corporativa.
187. J.P.S: Tècnica responsable projecte energia BT.
188. G.V.M: Tècnica de construcció.
189. A.M.A: Tècnic de construcció.
190. O.A.G: Tècnic de construcció.
191. J.P.M: Director serveis de projectes Metro.
192. A.M.S: Enginyer senyalització i comunicació.
193. A.A.U: Enginyer senyalització i comunicació.
194. V.R.M: Responsable coordinació operativa desenvolupament.
195. J.P.J: Responsable del gabinet de premsa.
196. J.A.P: Tècnic responsable processos seguretat.
197. S.D.M: Responsable oficina tècnica.
198. A.O.B: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
199. D.C.G: Responsable torn gerències.
200. D.G.S: Enginyera superior nous trens.
201. M.M.G: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
202. D.D.A: Responsable sistemes d’operació Bus.
203. M.P.B: Enginyera projectes tecnologia negoci.
204. I.A.M: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
205. A.A.V: Responsable operacions línies automàtiques.
206. C.M.C: Directora de l’àrea de persones Metro.
207. E.B.V: Tècnic responsable sènior infraestructures.
208. V.Z.D: Tècnic de construcció.
209. J.A.R: Tècnic de construcció.
210. M.M.L: Responsable planificació i suport manteniment.
211. O.B.B: Responsable unitat seguretat i control del frau.
212. A.T.P: Tècnica responsable product manager.
213. M.T.G: Responsable manteniment CST.
214. R.P.M: Tècnic manteniment edificis.
215. F.A.S: Responsable protecció civil.
216. J.C.A: Responsable MM L3.
217. N.V.Z: Infermeria del treball.
218. J.O.L: Responsable operatiu tècnic de gerència L3.
219. N.B.T: Responsable coordinació projecte institucional i pla director.
220. I.M.L: Responsable tallers centrals.
221. F.V.G: Enginyer tècnic electrònic trens.
222. R.B.M: Responsable operatiu MM línia.
223. J.N.A: Responsable enginyeria manteniment MM.
224. M.E.F: Responsable suport logístic desenvolupament directiu.
225. B.Q.C: Enginyer senyalització i comunicació.
226. M.G.P: Responsable de projectes d’energia AT.
227. M.C.S: Secretaria Direcció àrea administració.
228. I.Z.P: Responsable estudis i projectes AM.
229. M.B.R: Enginyer senyalització i comunicació.
230. P.R.G: Enginyer senyalització i comunicació.
231. P.M.B: Metgessa del treball.
232. E.C.G: Infermeria del treball.
233. A.B.E: Responsable estudis i projectes AM.
234. J.N.E: Director executiu presidència.
235. M.J.M: Enginyera tècnica vies.
236. R.Z.D: Enginyer manteniment instal•lació BT.
237. M.A.V: Enginyera manteniment instal•lació BT.
238. S.T.S: Director àrea comunicació i relacions institucionals.
239. X.L.R: Enginyer manteniment infraestructures.
240. E.O.V: Enginyera manteniment infraestructures.
241. J.M.C: Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.
242. J.C.M: Analista programador sènior.
243. B.F.C: Tècnica responsable product manager.
244. S.L.R: Tècnic manteniment obra civil túnels.
245. M.L.A: Enginyer projectes tecnologia negoci.
246. L.M.F: Ajudant d’analista d’investigació.
247. I.N.P: Enginyer manteniment instal•lació BT.
248. M.C.A: Enginyer senyalització i comunicació.
249. X.F.M: Enginyer senyalització i comunicació.
250. I.V.C: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
251. J.V.U: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
252. D.M.A: Enginyer senyalització i comunicació.
253. J.R.S: Enginyer manteniment energia alta tensió.
254. C.P.M: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
255. E.C.G: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
256. M.T.C: Enginyer, manteniment infraestructures L9.
257. P.C.M: Enginyer tècnic vies L9.
258. S.F.M: Analista programador.
259. M.R.V: Enginyer tècnic electrònic tren.
260. A.R.P: Enginyer tècnic electrònic tren.
261. C.O.V: Tècnic de gestió de serveis Metro.
262. A.L.A: Tècnic telecomunicacions CCM.
263. C.R.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
264. J.M.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
265. A.S.M: Tècnic responsable coordinació projectes institucionals.
266. M.E.R: Redactora gabinet de premsa.
267. M.C.P: Responsable unitat relacions laborals.
268. V.E.N: Tècnica responsable gabinet tècnic de presidència.
269. A.G.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
270. A.C.P: Tècnic responsable sènior infraestructures sistemes emmagatzemant.
271. G.G.G: Responsable neteja i imatge d’estacions.
272. E.T.C: Tècnic telecomunicacions CCM.
273. M.L.R: Responsable gestió projectes SVV.
274. J.N.F: Director servei manteniment d’infraestructures.

Llistat de Càrrecs dels membres Fora de Conveni col•lectiu de Metro de TMB:

Directors (28):

1. E.M.G: Director aprovisionament, logística i control.
2. A.M.L: Director de servei suport a la xarxa Metro.
3. I.O.Y: Director del servei de material mòbil.
4. R.R.B: Director àrea tècnica Metro.
5. J.S.C: Director àrea planificació de la xarxa.
6. R.B.G: Director integració tecnològica.
7. I.O.G: Director servei manteniment superestructura.
8. J.V.E: Direcció unitat de coordinació i desenvolupament de projectes.
9. J.M.P: Director àrea de manteniment i projectes Metro.
10. S.B.C: Director general xarxa Metro.
11. M.P.A: Directora de l’àrea de transports d’oci.
12. R.P.C: Director de servei de línies automàtiques.
13. M.P.G: Director servei d’investigació i desenvolupament.
14. J.A.V: Director enginyeria i taller telecomunicacions.
15. A.M.R: Directora de l’àrea de persones Bus.
16. J.S.G: Director d’infraestructures i instal•lacions.
17. A.F.M: Direcció servei tecnològic de negoci.
18. M.S.M: Directora d’àrea d’administració, finances i RRHH.
19. A.E.M: Director àrea operacions Metro.
20. J.C.H: Director relacions institucionals tecnologia i ciutat.
21. J.M.F: Director centre suport a la xarxa Bus.
22. M.P.C: Directora d’informació i atenció al ciutadà.
23. E.V.C: Director àrea de promoció comercial.
24. J.P.M: Director serveis de projectes Metro.
25. C.M.C: Directora de l’àrea de persones Metro.
26. J.N.E: Director executiu presidència.
27. S.T.S: Director àrea comunicació i relacions institucionals.
28. J.N.F: Director servei manteniment d’infraestructures.

Caps (3):

1. M.J.C: Cap de control contable.
2. F.R.F: Cap de sala del CST.
3. J.R.B: Cap taller electrònic MM.

Gerents (3):

1. J.J.P: Gerent L2.
2. J.R.M: Gerent L1.
3. O.C.M: Gerent L9, L10 i L11.

Supervisors sala CCM (11):

1. F.G.A: Supervisor sala CCM.
2. F.S.G: Supervisor sala CCM.
3. J.A.R: Supervisor sala CCM.
4. A.L.C: Supervisor sala CCM.
5. J.R.M: Supervisor sala CCM.
6. S.A.Q: Supervisora sala CCM.
7. J.E.S: Supervisor sala CCM.
8. F.F.A: Supervisor sala CCM.
9. T.T.B: Supervisor sala CCM.
10. R.C.L: Supervisor sala CCM.
11. J.V.T: Supervisor sala CCM.

Responsables (121):

1. J.M.M: Responsable operatiu MM línia.
2. J.B.S: Responsable de coordinació de processos operatius Bus.
3. J.D.G: Responsable seguretat Metro.
4. J.S.G: Responsable operatiu de servei de gerència L4.
5. C.R.N: Responsable intervenció Metro.
6. J.A.H: Responsable manteniment i qualitat material mòbil.
7. S.J.S: Responsable serveis centrals direcció executiva de Presidència.
8. M.A.S: Responsable projecte educatiu TMB educa.
9. J.N.C: Responsable unitat participació i integració.
10. M.C.F: Responsable unitat planificació de l’activitat.
11. M.C.B: Responsable d’auditoria interna.
12. G.R.M: Responsable unitat de canals de venda.
13. M.F.P: Responsable unitat de desenvolupament personal Metro.
14. V.M.P: Responsable operatiu MM línia.
15. J.B.C: Responsable administració i remuneració personal fora de conveni.
16. M.G.M: Responsable seguiment de projectes.
17. J.P.C: Responsable operatiu material mòbil L4.
18. A.M.N: Responsable de sistemes telecontrol telexarxa.
19. J.V.D: Responsable neteja i imatge.
20. E.C.G: Responsable unitat inf/comun xarxa Metro.
21. C.S.T: Responsable manteniment transports singulars.
22. E.T.P: Responsable projecció de sistemes i equips d’estació.
23. M.V.M: Responsable departament informació i gestió.
24. R.M.L: Responsable unitat de projectes i anàlisi.
25. C.C.C: Responsable projecte senyalització.
26. J.V.R: Responsable MM L4 i L11.
27. A.B.S: Responsable unitat contractació.
28. M.C.S: Responsable nous desenvolupaments.
29. A.A.R: Responsable operatiu MM línia.
30. G.C.G: Responsable MM L9 i L10.
31. J.G.M: Responsable estudis i projectes.
32. E.H.M: Responsable d’integració de tecnologies.
33. X.G.P: Responsable formació Bus.
34. F.S.C: Responsable operatiu tècnic de gerència L4.
35. B.C.G: Responsable unitat aprovisionament, subministrament i serveis.
36. J.E.A: Responsable nous projectes.
37. J.B.A: Responsable unitat coordinació exterior.
38. R.V.J: Responsable unitat jurídica.
39. R.S.H: Responsable unitat de desenvolupament, gestió i millora de personal.
40. V.L.T: Responsable d’estudis i projectes AM.
41. J.S.N: Responsable de qualitat TMB.
42. R.J.R: Responsable operatiu de servei de gerència L5.
43. V.R.S: Responsable d’arquitectura i innovació.
44. J.G.E: Responsable d’arquitectura i innocació.
45. J.R.R: Responsable tècnic MM línia.
46. J.P.G: Responsable gestió seguretat ferroviària.
47. M.F.Q: Responsable actuació i seguiment infraestructura.
48. F.A.B: Responsable sistemes de validació i venda TMB.
49. J.G.F: Responsable unitat projectes de via.
50. Z.B.G: Responsable formació Metro.
51. O.O.V: Responsable operatiu de servei de gerència L3.
52. L.G.L: Responsable de projectes d’arquitectura.
53. F.B.T: Responsable sistemes imatge i veu.
54. M.A.S: Responsable projecte obres BT.
55. J.J.F: Responsable manteniment d’energia.
56. L.B.D: Responsable gestió del manteniment.
57. F.S.G: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
58. C.T.C: Responsable d’enginyeria i manteniment legal.
59. C.R.C: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
60. P.P.L: Responsable operatiu de servei de gerència L1.
61. E.L.S: Responsable unitat formació TMB.
62. A.F.A: Responsable grup prestació del servei.
63. A.P.P: Responsable sistemes telecontrol estacions.
64. A.P.R: Responsable comunicació interna.
65. M.V.V: Responsable gestió deutors i control endeutament.
66. L.P.A: Responsable instal•lacions i infraestructures.
67. M.A.T: Responsable estudis i projectes.
68. J.M.A: Responsable projectes d’energia AT i tracció.
69. J.M.P: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
70. A.M.M: Responsable CST.
71. J.P.A: Responsable unitat de projectes, sistemes i equips estacions.
72. R.C.L: Responsable de manteniment de sistemes de validació i venda.
73. R.D.C: Responsable d’acció social.
74. O.G.P: Responsable MM L1.
75. F.F.O: Responsable operatiu MM línia.
76. F.T.G: Responsable unitat comercial.
77. D.V.S: Responsable unitat enginyeria exterior.
78. J.O.O: Responsable operatiu tècnic de gerència L5.
79. J.P.S: Responsable desenvolupament d’infraestructures.
80. J.J.P: Responsable infraestructura de sistemes.
81. A.C.S: Responsable MM L5.
82. R.O.P: Responsable unitat seguretat i protecció civil.
83. J.P.J: Responsable tècnic MM de línia.
84. J.C.S: Responsable projectes del CST.
85. G.B.M: Responsable oficina tècnica neteja i imatge.
86. F.C.A: Responsable MM L2.
87. C.L.D: Responsable unitat projectes validació i venda.
88. M.E.A: Responsable medicina del treball.
89. I.P.M: Responsable projectes.
90. J.G.P: Responsable unitat de manteniment d’estacions.
91. J.R.P: Responsable manteniment STC.
92. F.P.O: Responsable coordinació tècnica desenvolupament.
93. O.P.V: Responsable del CCM.
94. J.D.R: Responsable projectes energia AT.
95. V.R.M: Responsable coordinació operativa desenvolupament.
96. J.P.J: Responsable del gabinet de premsa.
97. S.D.M: Responsable oficina tècnica.
98. D.C.G: Responsable torn gerències.
99. D.D.A: Responsable sistemes d’operació Bus.
100. I.A.M: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
101. A.A.V: Responsable operacions línies automàtiques.
102. M.M.L: Responsable planificació i suport manteniment.
103. O.B.B: Responsable unitat seguretat i control del frau.
104. M.T.G: Responsable manteniment CST.
105. F.A.S: Responsable protecció civil.
106. J.C.A: Responsable MM L3.
107. J.O.L: Responsable operatiu tècnic de gerència L3.
108. N.B.T: Responsable coordinació projecte institucional i pla director.
109. I.M.L: Responsable tallers centrals.
110. R.B.M: Responsable operatiu MM línia.
111. J.N.A: Responsable enginyeria manteniment MM.
112. M.E.F: Responsable suport logístic desenvolupament directiu.
113. M.G.P: Responsable de projectes d’energia AT.
114. I.Z.P: Responsable estudis i projectes AM.
115. A.B.E: Responsable estudis i projectes AM.
116. J.M.C: Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.
117. I.V.C: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
118. C.P.M: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
119. M.C.P: Responsable unitat relacions laborals.
120. G.G.G: Responsable neteja i imatge d’estacions.
121. M.L.R: Responsable gestió projectes SVV.

Tècnics (53):

1. F.D.S: Tècnic sènior del CST.
2. M.J.C: Tècnica responsable control de producció.
3. J.M.M: Tècnic responsable administració de sistemes.
4. J.C.G: Tècnic responsable producció horaris i disseny d’oferta.
5. E.R.T: Tècnica comercial serveis especials transports d’oci.
6. C.R.M: Tècnica de I +D.
7. J.E.V: Tècnic de construcció, edificació i manteniment d’estructures.
8. J.M.M: Tècnic responsable projecte energia BT.
9. J.S.L: Tècnic sènior del CST.
10. N.C.R: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
11. J.C.B: Tècnic responsable energia BT.
12. A.R.L: Tècnic responsable projectes telecontrol.
13. J.G.O: Tècnica beneficis socials.
14. E.C.V: Tècnica responsable RRHH Metro.
15. J.L.S: Tècnic de construcció.
16. S.F.G: Tècnica implantació GIS.
17. A.L.A: Tècnica d’expansió comercial.
18. J.G.E: Tècnic sènior del CST.
19. M.F.G: Tècnica prolongació línia Metro.
20. C.A.A: Tècnic de sistemes de protecció civil.
21. J.S.L: Tècnic responsable projecte energia BT.
22. S.P.E: Tècnica d’infraestructura.
23. J.G.S: Tècnic responsable obres i instal•lació fibra òptica.
24. M.R.V: Tècnica de desenvolupament i manteniment d’obra civil.
25. L.L.L: Tècnica responsable coordinació infermeria.
26. M.F.I: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
27. J.U.C: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
28. A.F.R: Tècnic responsable projectes grup prestació de servei.
29. R.L.V: Tècnic responsable unitat de formació.
30. L.M.C: Tècnica responsable informació, senyalització i identitat corporativa.
31. J.P.S: Tècnica responsable projecte energia BT.
32. G.V.M: Tècnica de construcció.
33. A.M.A: Tècnic de construcció.
34. O.A.G: Tècnic de construcció.
35. J.A.P: Tècnic responsable processos seguretat.
36. A.O.B: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
37. M.M.G: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
38. E.B.V: Tècnic responsable sènior infraestructures.
39. V.Z.D: Tècnic de construcció.
40. J.A.R: Tècnic de construcció.
41. A.T.P: Tècnica responsable product manager.
42. R.P.M: Tècnic manteniment edificis.
43. B.F.C: Tècnica responsable product manager.
44. S.L.R: Tècnic manteniment obra civil túnels.
45. C.O.V: Tècnic de gestió de serveis Metro.
46. A.L.A: Tècnic telecomunicacions CCM.
47. C.R.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
48. J.M.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
49. A.S.M: Tècnic responsable coordinació projectes institucionals.
50. V.E.N: Tècnica responsable gabinet tècnic de presidència.
51. A.G.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
52. A.C.P: Tècnic responsable sènior infraestructures sistemes emmagatzemant.
53. E.T.C: Tècnic telecomunicacions CCM.

Enginyers (31):

1. J.F.S: Enginyer de manteniment de sistemes de peatge.
2. L.L.C: Enginyer manteniment infraestructures Metro.
3. D.G.F: Enginyer tècnic vies.
4. J.G.B: Enginyer senyals i comunicació.
5. A.V.M: Enginyer manteniment instal•lació BT.
6. O.P.D: Enginyer manteniment, senyalització, telecomunicacions i comunicació L9.
7. A.M.S: Enginyer senyalització i comunicació.
8. A.A.U: Enginyer senyalització i comunicació.
9. D.G.S: Enginyera superior nous trens.
10. M.P.B: Enginyera projectes tecnologia negoci.
11. F.V.G: Enginyer tècnic electrònic trens.
12. B.Q.C: Enginyer senyalització i comunicació.
13. M.J.M: Enginyera tècnica vies.
14. R.Z.D: Enginyer manteniment instal•lació BT.
15. M.A.V: Enginyera manteniment instal•lació BT.
16. M.B.R: Enginyer senyalització i comunicació.
17. P.R.G: Enginyer senyalització i comunicació.
18. X.L.R: Enginyer manteniment infraestructures.
19. E.O.V: Enginyera manteniment infraestructures.
20. M.L.A: Enginyer projectes tecnologia negoci.
21. I.N.P: Enginyer manteniment instal•lació BT.
22. M.C.A: Enginyer senyalització i comunicació.
23. X.F.M: Enginyer senyalització i comunicació.
24. J.V.U: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
25. D.M.A: Enginyer senyalització i comunicació.
26. J.R.S: Enginyer manteniment energia alta tensió.
27. E.C.G: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
28. M.T.C: Enginyer, manteniment infraestructures L9.
29. P.C.M: Enginyer tècnic vies L9.
30. M.R.V: Enginyer tècnic electrònic tren.
31. A.R.P: Enginyer tècnic electrònic tren.

Secretaries Direcció (3):

1. P.E.A: Secretaria Director General Bus i transport d’oci.
2. M.R.C: Secretaria Director General xarxa Metro.
3. M.C.S: Secretaria Direcció àrea administració.

Gabinet de premsa (4):

1. R.A.B: Redactora gabinet premsa.
2. L.M.C: Redactora gabinet de premsa.
3. M.F.D: Redactora gabinet de premsa.
4. M.E.R: Redactora gabinet de premsa.

Metgesses i Infermeria (3):

1. N.V.Z: Infermeria del treball.
2. P.M.B: Metgessa del treball.
3. E.C.G: Infermeria del treball.

Cooperació exterior (3):

1. M.C.F: Cooperació exterior.
2. A.P.P: Cooperació exterior.
3. D.T.D: Cooperació exterior.

Consultors (2):

1. J.S.F: Consultor tècnic intern negoci Metro.
2. H.A.T: Consultor d’organització.

Altres càrrecs (9):

1. M.M.F: Adjunta responsable d’administració i remuneració.
2. V.S.C: Coordinació i control de seguretat.
3. J.F.F: Product manager publicitat Metro i Bus.
4. I.G.H: Coordinació prevenció i salut.
5. M.Y.B: Redactora projectes culturals.
6. A.A.D: Adjunt responsable modelistica i de demanda.
7. J.C.M: Analista programador sènior.
8. L.M.F: Ajudant d’analista d’investigació.
9. S.F.M: Analista programador.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s