La COS sol·licita l’exclusió de 202 membres fora de conveni del cens electoral

r6El passat divendres 24 d’octubre, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam presentar reclamació a la Mesa Electoral.

En la carta entregada sol·licitem l’execució del Laude B-36/2014 de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball del passat 17 de Març de 2014 en relació a l’exclusió de personal fora de conveni del cens electoral.

Recordem que aquest Laude va ser denunciar per la Direcció de Transports de Barcelona, S.A. i que finalment aquesta mateixa Direcció va desistir de la denuncia.

Recordem també que aquest Laude exclou del cens electoral (a la imatge):

“-Totes les persones que formin part del denominat “Consell de Direcció” i la denominada “Comissió Executiva”.

-Totes les persones que tinguin potestat en l’àmbit dels Recursos Humans, incloent-hi a totes les que formin part en, representació de l’empresa, de les Comissions de Treball compostes per representants de l’empresa i representants sindicals, siguin o paritàries.

-Tots aquells càrrecs que tinguin capacitat d’acomiadar o comunicar acomiadaments en nom de l’empresa. Entre ells, tots els càrrecs del nivell de Cap de Zona i assimilats i els seus superiors. Els Cap de Zona tenen capacitat per acomiadar i comunicar acomiadaments.

-Tots aquells càrrecs que hagin accedit al lloc des de l’exterior de l’empresa sense haver passat per un procés de selecció amb convocatòria pública, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.

-Tots aquells càrrecs que hagin promocionat al seu actual lloc de treball sense passar per un procés de convocatòria de promoció interna, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.”

D’acord amb aquest Laude el personal fora de conveni que la COS entenem que s’ha d’excloure del cens electoral és el que pots trobar a sota.

Esperem que avui la Mesa Electoral ens respongui, encara que tenint en compte els antecedents que hi ha hagut, tenim clar que dirà que han de poder votar tots els fora de conveni, menys Dídac Pestaña, Vicepresident executiu de TMB.

Si es confirma aquesta resposta per part de la Mesa Electoral ens obligarà a tornar a presentar denuncia davant la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball.

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. E.C.F: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. M.B.B: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència.

Coordinadors (1):
1. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (5):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
4. S.E.A: Cap projecte cartografia.
5. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (4):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.
4. F.B.P: Gerent Línia 1 Metro.

Altres càrrecs de Metro (7):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3.G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.
7. L.M.R: Responsable sistemes operacions Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (30):
1.A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.
30. J.T.P: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (116):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable assessoria jurídica.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. J.P.V: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil Ponent.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnològics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. A.D.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. L.C.G: Responsable implantació projectes.
79. C.D.R: Responsable comercialització.
80. P.R.B: Responsable pressupostos.
81. A.G.Z: Responsable grup producció.
82. J.C.B: Responsable mòduls d’explotació TMB.
83. D.E.S: Responsable innovació.
84. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
85. H.B.M: Responsable validacions.
86. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
87. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
88. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
89. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
90. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
91. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
92. S.P.P: Responsable consultoria externa.
93. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
94. R.U.G: Responsable senyalització.
95. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
96. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
97. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
98. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
99. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
100. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
101. E.P.M: Responsable mòduls.
102. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
103. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
104. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
105. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
106. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
107. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
108. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
109. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
110. A.R.P: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
111. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
112. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
113. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.
114. J.A.S: Responsable nous projectes.
115. S.G.T: Responsable transport d’oci.
116. F.R.G: Tècnic Responsable planificació.

Total: 202

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s