L’arbitratge de Treball per les impugnacions d’ACTUB i COS serà el dijous 6 de novembre

1Tal com ahir indicàvem, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) va presentar impugnació en matèria d’eleccions sindicals per la presència al cens electoral de tots els fora de conveni. ACTUB també va presentar impugnació en el mateix sentit.

Finalment l’arbitratge per aquestes impugnacions serà el dijous 6 de novembre a les 16:30h. A la imatge pots veure la notificació.

Pots llegir els motius de la impugnació aquí.

Aquesta és la llista de membres fora de conveni que sol·licitem quedin excloses de les eleccions sindicals:

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. E.C.F: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. M.B.B: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència.

Coordinadors (1):
1. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (5):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
4. S.E.A: Cap projecte cartografia.
5. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (4):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.
4. F.B.P: Gerent Línia 1 Metro.

Altres càrrecs de Metro (7):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3.G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.
7. L.M.R: Responsable sistemes operacions Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (30):
1.A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.
30. J.T.P: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (116):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable assessoria jurídica.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. J.P.V: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil Ponent.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnològics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. A.D.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. L.C.G: Responsable implantació projectes.
79. C.D.R: Responsable comercialització.
80. P.R.B: Responsable pressupostos.
81. A.G.Z: Responsable grup producció.
82. J.C.B: Responsable mòduls d’explotació TMB.
83. D.E.S: Responsable innovació.
84. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
85. H.B.M: Responsable validacions.
86. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
87. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
88. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
89. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
90. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
91. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
92. S.P.P: Responsable consultoria externa.
93. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
94. R.U.G: Responsable senyalització.
95. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
96. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
97. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
98. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
99. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
100. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
101. E.P.M: Responsable mòduls.
102. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
103. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
104. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
105. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
106. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
107. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
108. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
109. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
110. A.R.P: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
111. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
112. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
113. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.
114. J.A.S: Responsable nous projectes.
115. S.G.T: Responsable transport d’oci.
116. F.R.G: Tècnic Responsable planificació.

Total: 202

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s