El judici per la denúncia contra la inclusió dels fora de conveni a les eleccions sindicals serà el 4 de febrer

fcTal com vam informar durant el període de les eleccions sindicals, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ens oposàvem a la inclusió dels membres de l’equip directiu fora de conveni en el cens electoral.

Vam presentar, igual que ACTUB, queixa a la Mesa electoral i denuncia a la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball.

Un cop desestimades les nostres demandes, vam haver de denunciar als tribunals la desestimació de l’arbitre designat en relació a que els fora de conveni van poder votar a les eleccions sindicals del passat 25 de novembre.

Com dèiem llavors: “no entenem que tot aquest personal pugui votar en unes eleccions d’un Comitè d’empresa que ni coneix, ni negocia les condicions personals dels membres directius fora de conveni.

Ens resulta totalment absurd que els directius de tot tipus, els caps de les diferents àrees, el personal de direcció de Metro o els CGOL’s puguin elegir als representants dels treballadors i treballadores d’Autobusos.

Per a nosaltres el 25N es realitzaran unes eleccions tergiversades per la presència electoral dels membres de l’equip directiu fora de conveni.”

Finalment, el judici per la denúncia de la COS serà el dimecres 4 de febrer a les 10h al jutjat social número 17. Pots veureu a la imatge.

Segons el que decideix el jutjat podrien tornar-se a repetir les eleccions sindicals.

En el cas d’autobusos de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu es distribueixen de la següent manera:
1 Vicepresident executiu, 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Llistat de Càrrecs dels membres Fora de Conveni col•lectiu d’Autobusos de TMB:

Vicepresident executiu (1):
D.P.R: Vicepresident executiu.

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria jurídica.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. J.H.A: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. M.B.B: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència executiva.

Coordinadors (3):
1. J.A.S: Coordinador nous projectes.
2. S.G.T: Coordinadora transport d’oci.
3. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (6):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. J.F.V: Cap de tallers centrals.
4. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
5. S.E.A: Cap projecte cartografia.
6. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (3):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.

Altres càrrecs de Metro (6):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3. G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (29):
1. A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (119):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable administratiu.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració i suport.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. A.V.R: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment flota.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnologics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. J.P.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. I.V.B: Responsable sistemes híbrids.
79. Y.S.C: Responsable comptabilitat i costos.
80. L.C.G: Responsable implantació projectes.
81. C.D.R: Responsable comercialització.
82. C.T.G: Responsable grup prestacions.
83. P.R.B: Responsable pressupostos.
84. A.G.Z: Responsable grup producció.
85. G.D.C: Responsable mòduls d’explotació TMB.
86. D.E.S: Responsable innovació.
87. M.V.P: Responsable infraestructura.
88. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
89. H.B.M: Responsable validacions.
90. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
91. F.B.P: Responsable operatiu serveis de gerència.
92. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
93. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
94. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
95. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
96. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
97. S.P.P: Responsable consultoria externa.
98. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
99. R.U.G: Responsable senyalització.
100. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
101. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
102. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
103. L.M.R: Responsable sistemes operacions.
104. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
105. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
106. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
107. E.P.M: Responsable mòduls.
108. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
109. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
110. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
111. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
112. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
113. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
114. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
115. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
116. A.R.G: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
117. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
118. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
119. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.

Tècnics (52):
1. M.S.G: Tècnica responsable coordinació infermeria.
2. A.G.E: Tècnic responsable procediment i sistemes informació.
3. J.G.L: Tècnic responsable finances.
4. L.M.T: Tècnic gestions exteriors.
5. T.C.R: Tècnic responsable d’investigació i desenvolupament.
6. S.G.M: Tècnic qualitat TMB.
7. J.P.L: Tècnic responsable parades i senyals.
8. J.D.M: Tècnic responsable tercers.
9. A.Z.C: Tècnic responsable adquisició nova flota.
10. A.P.J: Tècnic responsable de publicitat.
11. N.B.S: Tècnica responsable anàlisi econòmic.
12. Y.R.C: Tècnica responsable administració Windows.
13. J.C.F: Tècnic sènior aplicacions.
14. M.G.P: Tècnic responsable coordinació projectes i oficina tècnica.
15. V.M.P: Tècnic sènior CST.
16. O.G.C: Tècnic responsable d’assegurances TMB.
17. I.C.C: Tècnica responsable secretaria tècnica.
18. O.S.S: Tècnic gestió i seguiment obres.
19. J.R.F: Tècnic responsable grup empreses.
20. J.A.M: Tècnic responsable administració sistemes UNIX.
21. J.G.M: Tècnic seguiment objectius.
22. J.M.P: Tècnic responsable oficina de gestió.
23. M.M.I: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
24. J.M.L: Tècnic sènior.
25. A.H.B: Tècnic sènior sistemes gestió.
26. J.P.S: Tècnica prevenció.
27. J.A.D: Tècnica responsable publicitat.
28. D.B.P: Tècnic de projectes d’operacions.
29. R.C.H: Tècnic responsable d’obres i instal•lacions tecnològiques.
30. N.R.C: Tècnica responsable contabilitat.
31. L.A.M: Tècnic sènior CST.
32. J.M.P: Tècnic sènior aplicacions ERP.
33. M.R.R: Tècnica de selecció, promoció i desenvolupament de personal.
34. E.C.L: Tècnic sènior infraestructura.
35. M.G.C: Tècnic prevenció riscos laborals.
36. N.M.S: Tècnica analista corporativa administració i finances.
37. E.R.P: Tècnica responsable d’estudis.
38. G.B.S: Tècnic responsable obres i instal•lacions tècnic GSM.
39. R.M.F: Tècnic sènior infraestructura.
40. J.G.B: Tècnic selecció
41. E.A.C: Tècnica projectes culturals i col•laboradors.
42. J.C.P: Tècnic responsable d’estudis.
43. J.R.G: Tècnic de qualitat de TMB .
44. I.H.C: Tècnica AMB digital.
45. M.P.C: Tècnica suport logístic.
46. J.M.N: Tècnic responsable unitat de formació.
47. M.S.T: Tècnica Catalunya Bus turístic.
48. A.M.S: Tècnic informació i modelistica.
49. F.R.G: Tècnic responsable planificació gestió Persones Bus.
50. E.H.G: Tècnica relacions institucionals i protocol.
51. A.M.B: Tècnic responsable sènior infraestructures xarxa.
52. C.O.L: Tècnic especialista informació gestió.

Analistes (6):
1. J.V.P: Analista programador sènior.
2. P.S.P: Analista sistemes sènior.
3. J.C.C: Analista programador.
4. D.P.C: Analista investigació.
5. J.G.P: Analista programador.
6. A.L.F: Analista programadora.

Secretaries Direcció (4):
1. J.M.G: Secretaria Direcció.
2. P.G.S: Secretaria Direcció.
3. R.B.M: Secretaria de Direcció.
4. A.C.G: Secretaria Direcció.

Metgesses i Infermeria (5):
1. J.A.O: Infermeria del treball.
2. A.G.M: Infermera del treball.
3. J.P.F: Metgessa de treball.
4. M.V.G: Metgessa de treball.
5. B.P.P: Infermeria de treball.

Altres càrrecs (7):
1. E.C.F: Gerència nova xarxa Bus.
2. A.M.V: Psicosociologia del treball.
3. L.G.T: Assessor tecnologia.
4. A.M.G: Adjunt responsable planificació del servei.
5. S.V.M: Productor manager.
6. P.P.J: Gestor continguts comunicació.
7. J.D.P: Consultor d organització.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s