L’arbitratge de Treball per les impugnacions d’ACTUB i COS serà el dijous 6 de novembre

1Tal com ahir indicàvem, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) va presentar impugnació en matèria d’eleccions sindicals per la presència al cens electoral de tots els fora de conveni. ACTUB també va presentar impugnació en el mateix sentit.

Finalment l’arbitratge per aquestes impugnacions serà el dijous 6 de novembre a les 16:30h. A la imatge pots veure la notificació.

Pots llegir els motius de la impugnació aquí.

Aquesta és la llista de membres fora de conveni que sol·licitem quedin excloses de les eleccions sindicals:

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. E.C.F: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. M.B.B: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència.

Coordinadors (1):
1. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (5):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
4. S.E.A: Cap projecte cartografia.
5. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (4):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.
4. F.B.P: Gerent Línia 1 Metro.

Altres càrrecs de Metro (7):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3.G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.
7. L.M.R: Responsable sistemes operacions Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (30):
1.A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.
30. J.T.P: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (116):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable assessoria jurídica.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. J.P.V: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil Ponent.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnològics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. A.D.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. L.C.G: Responsable implantació projectes.
79. C.D.R: Responsable comercialització.
80. P.R.B: Responsable pressupostos.
81. A.G.Z: Responsable grup producció.
82. J.C.B: Responsable mòduls d’explotació TMB.
83. D.E.S: Responsable innovació.
84. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
85. H.B.M: Responsable validacions.
86. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
87. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
88. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
89. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
90. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
91. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
92. S.P.P: Responsable consultoria externa.
93. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
94. R.U.G: Responsable senyalització.
95. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
96. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
97. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
98. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
99. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
100. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
101. E.P.M: Responsable mòduls.
102. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
103. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
104. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
105. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
106. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
107. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
108. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
109. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
110. A.R.P: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
111. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
112. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
113. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.
114. J.A.S: Responsable nous projectes.
115. S.G.T: Responsable transport d’oci.
116. F.R.G: Tècnic Responsable planificació.

Total: 202

La COS impugna el cens electoral per la presència de tots els fora de conveni en les eleccions

d1dFinalment, i tal com suposàvem, la Mesa Electoral va decidir no fer cas a la nostra reclamació en relació a l’exclusió de 202 membres fora de conveni del cens electoral.

Un cop la Mesa Electoral ha tirat endavant les eleccions amb tots els fora de conveni en el cens electoral, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) hem presentat impugnació en matèria electoral a l’oficina pública d’eleccions als òrgans de representació dels treballadors.

En concret, la COS denunciem:

Primer- Què amb data 18 de gener del 2014, el sindicat SIT, va presentar preavís de convocatòria d’eleccions (30/2014) amb inici del procés electoral el passat dia 21 de febrer del 2014, a l’empresa Transports de Barcelona S.A.

Segon- Què el passat 17 de Març de 2014 l’àrbitre designat per la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball va dictar el Laude B-36/2014, denunciat aquest al Jutjat nº25 (Nº autos 364/14) per la Direcció de Transports de Barcelona S.A. i, finalment, desistit per la seva part.

Tercer- Què a data 14 d’octubre del 2014, efectivament és va constituir novament la mesa electoral, i posteriorment és va fixar el calendari electoral, a seguir, i referent al present escrit, destaca la publicació i exposició la llista d’electors del 16 d’octubre al 23 d’octubre, amb data de reclamació davant la mesa de la llista d’electors el dia 24 d’octubre de 2014.

En aquestes circumstàncies davant la negativa de la Mesa Electoral al nostre escrit que adjuntem i que sol•licitava l’execució del Laude B-36/2014, del qual compartim els arguments, de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball del passat 17 de Març de 2014 en relació a l’exclusió de personal fora de conveni del cens electoral a Transports de Barcelona S.A.

Per tant:

SOL•LICITEM A L’OFICINA PÚBLICA D’ELECCIONS ALS ORGANS DE REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS:

Que havent presentat aquest escrit amb les seves copies i documents adjunts, es serveixi admetre’l i als seus mèrits, per interposat el procediment a l’article 76 del Estatut dels Treballadors i RD 1844/94 del 9 de setembre què sanciona el reglament d’eleccions sindicals, es designi àrbitre, perquè d’acord amb els principis de neutralitat i professionalitat dicti LAUDE pel què estimant-ne la impugnació presentada, es declari NULITAT de la decisió de la mesa electoral, i exclogui del cens electoral els membres fora de conveni que estipula el Laude B-36/2014 de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball del passat 17 de Març de 2014.

En principi, el dimecres vinent hi haurà la mediació entre les parts i haurem d’esperar al laude que dictamini l’arbitre designat per la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball

La COS sol·licita l’exclusió de 202 membres fora de conveni del cens electoral

r6El passat divendres 24 d’octubre, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam presentar reclamació a la Mesa Electoral.

En la carta entregada sol·licitem l’execució del Laude B-36/2014 de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball del passat 17 de Març de 2014 en relació a l’exclusió de personal fora de conveni del cens electoral.

Recordem que aquest Laude va ser denunciar per la Direcció de Transports de Barcelona, S.A. i que finalment aquesta mateixa Direcció va desistir de la denuncia.

Recordem també que aquest Laude exclou del cens electoral (a la imatge):

“-Totes les persones que formin part del denominat “Consell de Direcció” i la denominada “Comissió Executiva”.

-Totes les persones que tinguin potestat en l’àmbit dels Recursos Humans, incloent-hi a totes les que formin part en, representació de l’empresa, de les Comissions de Treball compostes per representants de l’empresa i representants sindicals, siguin o paritàries.

-Tots aquells càrrecs que tinguin capacitat d’acomiadar o comunicar acomiadaments en nom de l’empresa. Entre ells, tots els càrrecs del nivell de Cap de Zona i assimilats i els seus superiors. Els Cap de Zona tenen capacitat per acomiadar i comunicar acomiadaments.

-Tots aquells càrrecs que hagin accedit al lloc des de l’exterior de l’empresa sense haver passat per un procés de selecció amb convocatòria pública, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.

-Tots aquells càrrecs que hagin promocionat al seu actual lloc de treball sense passar per un procés de convocatòria de promoció interna, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.”

D’acord amb aquest Laude el personal fora de conveni que la COS entenem que s’ha d’excloure del cens electoral és el que pots trobar a sota.

Esperem que avui la Mesa Electoral ens respongui, encara que tenint en compte els antecedents que hi ha hagut, tenim clar que dirà que han de poder votar tots els fora de conveni, menys Dídac Pestaña, Vicepresident executiu de TMB.

Si es confirma aquesta resposta per part de la Mesa Electoral ens obligarà a tornar a presentar denuncia davant la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de treball.

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. E.C.F: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. M.B.B: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència.

Coordinadors (1):
1. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (5):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
4. S.E.A: Cap projecte cartografia.
5. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (4):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.
4. F.B.P: Gerent Línia 1 Metro.

Altres càrrecs de Metro (7):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3.G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.
7. L.M.R: Responsable sistemes operacions Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (30):
1.A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.
30. J.T.P: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (116):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable assessoria jurídica.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. J.P.V: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil Ponent.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnològics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. A.D.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. L.C.G: Responsable implantació projectes.
79. C.D.R: Responsable comercialització.
80. P.R.B: Responsable pressupostos.
81. A.G.Z: Responsable grup producció.
82. J.C.B: Responsable mòduls d’explotació TMB.
83. D.E.S: Responsable innovació.
84. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
85. H.B.M: Responsable validacions.
86. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
87. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
88. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
89. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
90. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
91. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
92. S.P.P: Responsable consultoria externa.
93. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
94. R.U.G: Responsable senyalització.
95. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
96. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
97. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
98. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
99. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
100. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
101. E.P.M: Responsable mòduls.
102. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
103. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
104. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
105. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
106. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
107. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
108. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
109. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
110. A.R.P: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
111. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
112. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
113. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.
114. J.A.S: Responsable nous projectes.
115. S.G.T: Responsable transport d’oci.
116. F.R.G: Tècnic Responsable planificació.

Total: 202

COS vs CASTA SINDICAL

MOSTRA adhesius singulars(2)_Página_06Des de que Podem i Pablo Iglesias es van presentar a les eleccions europees han posat de moda un concepte: la casta política, que tan poc els agrada als que en formen part d’ella.

La casta política vindria a ser tot aquell polític que no governa segons les necessitats de la majoria i que preval el seu interès personal i privilegis a les demandes de la majoria, en definitiva que NO REPRESENTEN als SEUS VOTANTS.

A Transports de Barcelona existeix la casta sindical, de la qual formen part tots els sindicats excepte COS i CNT (ara argumentarem el perquè).

Entenem per casta sindical a tot “sindicalisto” que preval el seu interès personal (rebaix, “enchufismo”, corrupció, etc…) a l’interès general de tota la plantilla i que REALMENT NO REPRESENTA ALS TREBALLADORS/ES QUE ELS VAN VOTAR.

COS es diferencia dels altres sindicats principalment en què les decisions i el camí a seguir com a sindicat ho decideixen els afiliats/des per majoria, excepte quan se celebra una Assemblea General de Treballadors la decisió dels quals està PER SOBRE DE TOT i SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE LA RESPECTA PASSI EL QUE PASSI, i no decideixen els “4 delegats alliberats” passant dels seus afiliats.

Una altra gran diferència, per la qual COS no forma ni formarà part de la resta de la casta sindical és que no creiem en delegar les decisions i problemes als delegats. Creiem en l’activisme: la implicació dels afiliats en els problemes i presa de decisions aportant cada un, en la mesura que el seu temps lliure o vida privada l’hi permeti, tot el que pugui. Per això els delegats aniran rotant durant tota la legislatura, entre els que vulguin assumir el càrrec voluntàriament, evitant així que “4 delegats alliberats” es creguin els amos de “la barraca” com en els altres sindicats.

Aclarim que ens vam presentar a les eleccions sindicals obtenint 2 delegats i ens pertanyien hores per la Llei Orgànica Sindical que no hem utilitzat i la feina que hem fet fins ara ha estat SENSE HORES, DEL NOSTRE TEMPS LLIURE. És en definitiva una altra mesura anticasta sindical del rebaix.

I finalment, aclarir als que han contribuït a trencar l’Assemblea a autobusos, que ens acusen d’excés de protagonisme i ego o sindicat polititzat (totalment fals en decidir els afiliats), que mirin i analitzin la nostra llista a veure quin lloc ocupen els que acusen falsament de protagonisme i ego.

Seguiràs afiliat mantenint a la casta sindical? O vols formar part de l’únic projecte de sindicat combatiu real a TB?

Seguiràs votant casta sindical? O votaràs sindicalisme real?

TU DECIDEIXES, DESPRÉS NO ET QUEIXIS…

Conductor de zona franca, 14515 Javi Martínez Pallín, afiliat a COS

Comença la campanya electoral de la Direcció mitjançant les llançadores de Zona Franca

IMG-20140408-WA005L’abril d’aquest any es van retallar els serveis de les línies 21 i 109 empitjorant encara més el transport públic a les cotxeres de Zona Franca i Guantánamo. Sobretot tenint en compte que en aquestes cotxeres no hi ha hagut llançadores.

El mateix mes CGT, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) van organitzar una Assemblea de matí i tarda a la Cotxera de Zona Franca per tractar la problemàtica de com arribar i com sortir en condicions de les dues cotxeres.

De l’Assemblea va sortir el mandat de portar una proposta de llançadores a la Direcció, així es va fer el 5 de maig, alhora que es va publicar una fulla explicant tots els passos donats.

La proposta era la següent:

“Llançadora 1. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, Consorci, Drassanes, (gira) Metro Paral·lel, Josep Carner, Consorci i Zona Port.

Llançadora 2. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, Consorci, Passeig Z. Franca (La Marina), Pl. Cerdà, (gira) Pl. Espanya, Pl. Cerdà, Passeig Z. Franca ( Alts Forns), Consorci i Zona Port.

cartell-Assemblea--treballadores-24-abrilAmbdues línies de llançadores treballarien a les següents franges horàries:

Matí: 1ª sortida 04:00 fins a 08:00 fi del servei.

Tarda: “”””””””””12:00 “””””””16:00 “”””””””””””.

Nit: “””””””””””20:00 “”””””00:00 “”””””””””” .

Funcionarien de la següent manera: Calculant que cada recorregut es pot realitzar en uns 40 minuts, ja que hi ha poques parades i només recolliria personal de l’empresa, cada línia comptaria amb 2 cotxes a una freqüència de 20 minuts un de l’altre. Per exemple, quan un cotxe de la Llançadora 1 surt de Zona Port, l’altre està girant en Pl. Espanya i quan un cotxe de la Llançadora 2 gira amb metro Paral·lel l’altre surt de Zona Port. A més, d’aquesta manera s’aconsegueix que cada 10 minuts surti un cotxe de Zona Port, passi per Zona Franca 1 i pel Consorci.

Llançadora 3. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, per carrer 3 a Metre Bellvitge, (gira) Metro Av. Carrilet, Metro Bellvitge i per carrer 3 a Zona Port.

Aquesta línia treballaria amb el següent horari:

Matí: 1ª sortida 04:00 fins a 06:30 fi del servei.

Nit: “””””””””””21:00 “””””””00:00 “”””””””””” .

Calculant que aquest recorregut és ràpid i es pot realitzar en uns 20 minuts, treballaria un cotxe, alternant els passos per les cotxeres amb les altres llançadores. Considerem també aquesta llançadora de gran importància, ja que aproparia a un gran nombre de treballadors/es a la línia 1 de Metro, FGC i fins i tot RENFE, per tant, ja no seria necessari que vinguessin amb el seu vehicle particular a les cotxeres 2 hores abans dels relleus o de matinada, ja que disposarien d’una bona alternativa.”

unnamedFinalment, la Direcció ha informat que a partir del 3 de novembre posarà en marxa una llançadora des de Zona Franca que no funciona els matins, ni els dissabtes, ni porta al Paral·lel, entre altres coses.

Llançadora per al CON ZONA FRANCA, surten de Port i passen per carrer A.
Una llançadora al Metro de Bellvitge de dilluns a divendres:
De 13 a 16 cada 20 min.
De 21:40 a 23:40 cada 20 min

Dissabte no hi ha llançadora

Diumenge i festius: llançadora a Plaça del Nou
De 7 a 9, 13 a 16 i de 22 a 24 cada 20 min

Com era d’esperar els sindicats de la Direcció ja han començat a publicitar aquesta novetat sense cap crítica a la Direcció i al servei limitat que es donarà.

La Direcció necessita fer veure abans de les eleccions que mitjançant la negociació amb CCOO, UGT i SIT es poden aconseguir millores.

Inspecció de treball no veu cap problema en que la Direcció amagui els alliberaments del sindicalistes

1El novembre de 2013 la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam presentar denuncia a Inspecció de treball en el que exposàvem que a través del quadre de serveis (físic i a intranet) d’autobusos de TMB es podia saber el servei dels empleats/des, si estaven de descans, si estaven de formació o si estaven amb alliberament sindical, entre d’altres.

En concret, alguns del codis per l’alliberament sindical eren el A065 (Liber. Comité de Emp), A066 (Liber. Sección Sindi), A038 (Delegados LOLS), A032 (Comisión explotación), A017 (Actividad sindical), etc.

Pots veure denuncia a les imatges.

Des del 1 de setembre de 2011 es van deixar d’identificar els rebaixos sindicals dels delegats del Comitè d’empresa, dels delegats LOLS i de tot tipus d’alliberament sindical que es realitzen a autobusos de TMB.

Des de llavors s’han unificat els descansos i absències en general amb els alliberaments sindicals sota el codi AUSENCIA/DESCANSO, amagant d’aquesta manera qui té un rebaix sindical i per quin motiu el té.

2Recordàvem a Inspecció de treball que el 30 de desembre de 2010 per denuncia de CGT el jutjat social nº25 amb sentencia 551/2010 confirmava la nul•litat de “la conducta consistent en concedir mitjan acords verbals als sindicats UGT i CCOO hores sindicals per alliberats de Federació, ordenant el cessament d’aquest comportament”.

El passat 19 de desembre de 2012 el jutjat nº25 comunicava que tant CCOO i UGT havien deixat de tenir alliberats sindicalment irregulars tal i com exigia la sentencia abans mencionada.

Amb aquests antecedents a l’empresa, a la COS ens preocupa que la Direcció continuï col•locant rebaixos sindicals il•legals sota el codi AUSENCIA/DESCANSO, ja que ara no es pot diferenciar com si es podia veure abans de l’1 de setembre de 2011.

De fet, com es pot veure en las dates, la Direcció va fer desaparèixer el codi pels rebaixos sindicals al quadre després que surtis la sentencia que la condemna a canviar la seva actitud en relació a UGT i CCOO.

Per tant, en la situació actual, no és possible per un treballador/a fer un seguiment de les hores sindicals que col•loca la Direcció de l’empresa.

Sorprenentment Inspecció de treball declara que no veu cap problema en que la Direcció no publiqui la informació sobre els alliberaments i els rebaixos sindicals.

Pots llegir resolució d’Inspecció de treball a les imatges.

Per a la COS es una mostra més que la Direcció d’autobusos de TMB continua amb una opacitat absoluta per poder dur a terme, si ho considera, favors e il•legalitats als seus sindicalistes.

Un cop tancada la via d’Inspecció de treball, la COS consultarem la via judicial en relació a aquest tema.

 34

Conseqüències de les retallades al servei d’autobusos de TMB

En relació a la V27:

En relació a la 39:

L’Ajuntament ha de solucionar el mal servei del bus 39

El servei del bus 39 mai no ha estat bo però la reducció de servei i l’augment de les irregularitats dels últims dos anys fa que ara es pugui dir que el servei és molt dolent.

El servei actual és com segueix

1. En dies feiners, hi ha hagut una poda de servei a les primeres hores de manera que abans de les 8 del matí la freqüència és de 15’ quan abans era de 10’. En el 2011 hi havia 15 cotxes en la línia, més un reforç al matí, i ara hi ha 13 cotxes als que se’ls ha reduït el temps de regulació a final de línia, amb la qual cosa els costa més mantenir la regularitat, aspecte aquest que ha esdevingut catastròfic. Menys flota, la mateixa velocitat i sense protecció davant les afectacions del trànsit, igual a pitjor servei. Diàriament es produeixen franges de 30’ sense servei.

2. En dissabtes s’ha passat de 12 cotxes al 2011 a 8 cotxes ara, una reducció del 30%. La conseqüència és una reducció de la freqüència a un bus cada 20’, totalment inacceptable en general i de forma particular en barris com Font d’en Fargues o Gràcia ja que el 39 és l’únic servei de bus que els creua.

3. En festius. També s’ha reduït el servei, de 7 a 6 cotxes, la qual cosa ha provocat que sovint calgui cal esperar mitja hora a què passi el bus per les irregularitats que s’afegeixen a la caiguda de la freqüència.

A més, es dóna el fet afegit que la flota de busos d’aquesta línia és extremadament sorollosa. Hi ha veïns que els han batejat com els reactors, perquè a un km de distància ja se’ls sent venir. En les pujades el soroll fa impossible la conversa dins de l’autobús. Es veu que és un sèrie de TMB que ha sortit malament amb la mala sort que ha estat assignada a un línia que discorre per carrers estrets, sovint amb fort pendents i zones residencials.

Es per tot això que l’Associació de veïns i veïnes del barri de Font d’en Fargues començat una campanya de recollida de signatures per demanar a l’alcalde Trias una rectificació en el servei que presta la línia de bus 39. Demanarem a altres associacions de veïns pels barri on passa que se sumin  a aquesta campanya.

Concretament demanem a l’alcalde

  1. Restitució del servei de bus de la línia 39 als nivells que hi havia en el 2011
  2. Control de compliment de les freqüències i solucions a les irregularitats

Signa aquí: http://www.change.org/p/associaci%C3%B3-de-veins-i-ve%C3%AFnes-font-d-en-fargues-solucionar-el-desgavell-de-la-linia-39-de-bus-de-barcelona?share_id=OCImQhjSaJ&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition