Llistat dels membres Fora de Conveni d’Autobusos de TMB

r6El dimecres 9 d’abril a les 16:20h l’Inspector de treball ha tornat a citar als Serveis territorials d’empresa i ocupació de Barcelona a la Direcció d’autobusos de TMB per l’exclusió de l’equip directiu del cens electoral.

Segons la Direcció només ha de sortir del cens electoral (i per tant, no pot votar, ni ser votat) una sola persona: Dídac Pestaña, Vicepresident executiu de TMB.

Per contra, l’Inspector de treball va resoldre, per la reclamació d’ACTUB i la Coordinadora Obrera Sindical (COS), que no poden estar al cens electoral els següents càrrecs directius:

-Totes les persones que formin part del denominat “Consell de Direcció” i la denominada “Comissió Executiva”.

-Totes les persones que tinguin potestat en l’àmbit dels Recursos Humans, incloent a totes les que formin part en, representació de l’empresa, de les Comissions de Treball compostes per representants de l’empresa i representants sindicals, siguin o paritàries.

-Tots aquells càrrecs que tinguin capacitat d’acomiadar o comunicar acomiadaments en nom de l’empresa. Entre ells, tots els càrrecs del nivell de Cap de Zona i assimilats i els seus superiors. Els Cap de Zona tenen capacitat per acomiadar i comunicar acomiadaments.

-Tots aquells càrrecs que hagin accedit al lloc des de l’exterior de l’empresa sense haver passat per un procés de selecció amb convocatòria pública, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.

-Tots aquells càrrecs que hagin promocionat al seu actual lloc de treball sense passar per un procés de convocatòria de promoció interna, ja que els mateixos només poden ser considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.

Tots aquests càrrecs directius han de sortir del membres de l’equip directiu Fora de Conveni col•lectiu d’autobusos de TMB. En concret, a Transports de Barcelona S.A hi ha 280 persones Fora de Conveni. Això vol dir que a Metro (Ferrocarils Metropolitans de Barcelona S.A) hi ha 323 persones Fora de Conveni. En total són 603 persones. Un 8% de la plantilla total de Bus i Metro.

En el cas d’autobusos de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu es distribueixen de la següent manera:
1 Vicepresident executiu, 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Llistat dels membres Fora de Conveni col•lectiu per ordre d’antiguitat a autobusos de TMB:

1. J.T.V: Adjunt al Director. Àrea tècnica del Bus.
2. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
3. M.S.G: Tècnica responsable coordinació infermeria.
4. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
5. E.F.C: Responsable nomines Bus.
6. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
7. C.S.M: Responsable serveis generals.
8. J.V.P: Analista programador sènior.
9. A.G.E: Tècnic responsable procediment i sistemes informació.
10. J.A.O: Infermeria del treball.
11. E.S.P: Responsable administratiu.
12. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
13. J.G.L: Tècnic responsable finances.
14. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
15. P.S.P: Analista sistemes sènior.
16. C.S.C: Responsable explotació Horta.
17. I.A.M: Responsable flota TB.
18. L.M.T: Tècnic gestions exteriors.
19. A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
20. J.M.L: Responsable CRT.
21. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
22. F.R.G: Responsable seguretat i control.
23. J.M.G: Secretaria Direcció.
24. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
25. J.F.M: Cap grup operatiu de línia,
26. T.C.R: Tècnic responsable d’investigació i desenvolupament.
27. J.R.H: Responsable control i qualitat.
28. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
29. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
30. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
31. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
32. S.G.M: Tècnic qualitat TMB.
33. P.G.S: Secretaria Direcció.
34. A.C.P: Director centre operatiu Triangle.
35. J.M.G: Adjunt Direcció.
36. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
37. J.P.L: Tècnic responsable parades i senyals.
38. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
39. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
40. A.B.D: Adjunt Director.
41. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
42. M.M.M: Responsable explotació.
43. E.C.F: Gerència nova xarxa Bus.
44. C.J.J: Responsable oficina centre.
45. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
46. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
47. J.M.M: Director servei infraestructura.
48. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
49. C.M.S: Director adjunt area promoció.
50. J.L.N: Director nomines.
51. I.A.V: Responsable promoció Metro.
52. J.G.J: Responsable administració i suport.
53. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
54. J.D.M: Tècnic responsable tercers.
55. F.P.L: Responsable de mòduls.
56. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
57. P.J.A: Responsable oficina centre.
58. J.M.P: Responsable control i qualitat.
59. J.R.E: Responsable monitorització.
60. A.Z.C: Tècnic responsable adquisició nova flota.
61. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
62. A.P.J: Tècnic responsable de publicitat.
63. A.M.V: Psicosociologia del treball.
64. A.G.M: Infermera del treball.
65. N.B.S: Tècnica responsable anàlisi econòmic.
66. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
67. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
68. A.V.R: Responsable material mòbil Triangle.
69. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment flota.
70. P.M.M: Director logística de vendes.
71. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
72. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
73. F.G.C: Responsable ingenieria.
74. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
75. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria jurídica.
76. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
77. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
78. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
79. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
80. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
81. C.S.V: Responsable explotació Horta.
82. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
83. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
84. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
85. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
86. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
87. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
88. J.P.P: Responsable oficina centre.
89. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
90. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
91. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
92. J.C.M: Responsable oficina de centre.
93. J.V.G: Responsable informació client Bus.
94. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
95. D.P.B: Responsable material mòbil.
96. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
97. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
98. G.S.A: Responsable control de gestió.
99. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
100. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
101. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
102. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
103. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
104. M.C.D: Cap de tresoreria.
105. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
106. A.C.M: Director area pressupostos.
107. L.G.T: Assessor tecnologia.
108. L.R.R: Responsable servei finançament.
109. M.S.S: Responsable auditoria interna.
110. J.A.S: Coordinador nous projectes.
111. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
112. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
113. M.M.M: Director servei de salut.
114. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
115. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
116. J.M.S: Responsable SAP.
117. J.C.C: Analista programador.
118. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
119. Y.R.C: Tècnica responsable administració Windows.
120. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
121. J.C.F: Tècnic sènior aplicacions.
122. M.G.P: Tècnic responsable coordinació projectes i oficina tècnica.
123. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
124. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
125. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
126. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
127. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.
128. G.M.V: Responsable gestió central Metro.
129. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
130. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
131. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
132. M.S.F: Responsable projectes tecnologics.
133. L.P.L: Cap planificació del servei.
134. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
135. V.M.P: Tècnic sènior CST.
136. M.B.M: Director de centre operatiu.
137. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
138. A.M.G: Adjunt responsable planificació del servei.
139. O.G.C: Tècnic responsable d’assegurances TMB.
140. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
141. J.F.V: Cap de tallers centrals.
142. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
143. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
144. I.S.R: Responsable oficina centre.
145. I.C.C: Tècnica responsable secretaria tècnica.
146. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
147. M.T.S: Responsable vendes.
148. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
149. O.S.S: Tècnic gestió i seguiment obres.
150. J.P.B: Responsable material mòbil ZF.
151. F.O.L: Director centre operatiu de negoci.
152. J.R.F: Tècnic responsable grup empreses.
153. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
154. J.B.V: Adjunt Direcció general.
155. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
156. S.T.P: Responsable unitat edificació.
157. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
158. A.G.A: Responsable tècnic materials.
159. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
160. J.A.M: Tècnic responsable administració sistemes UNIX.
161. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
162. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
163. J.G.M: Tècnic seguiment objectius.
164. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
165. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
166. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
167. M.B.P: Directora servei publicitat.
168. J.H.A: Director relacions institucionals.
169. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
170. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
171. I.V.B: Responsable sistemes híbrids.
172. Y.S.C: Responsable comptabilitat i costos.
173. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
174. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
175. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
176. J.M.P: Tècnic responsable oficina de gestió.
177. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
178. M.M.I: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
179. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.
180. J.M.L: Tècnic sènior.
181. J.M.C: Director serveis centrals.
182. L.C.G: Responsable implantació projectes.
183. C.D.R: Responsable comercialització.
184. A.H.B: Tècnic sènior sistemes gestió.
185. C.T.G: Responsable grup prestacions.
186. P.R.B: Responsable pressupostos.
187. J.P.S: Tècnica prevenció.
188. J.A.D: Tècnica responsable publicitat.
189. A.G.Z: Responsable grup producció.
190. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
191. G.D.C: Responsable mòduls d’explotació TMB.
192. D.E.S: Responsable innovació.
193. M.V.P: Responsable infraestructura.
194. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
195. D.B.P: Tècnic de projectes d’operacions.
196. D.P.C: Analista investigació.
197. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
198. R.C.H: Tècnic responsable d’obres i instal•lacions tecnològiques.
199. H.B.M: Responsable validacions.
200. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
201. F.B.P: Responsable operatiu serveis de gerència.
202. N.R.C: Tècnica responsable contabilitat.
203. L.A.M: Tècnic sènior CST.
204. J.M.P: Tècnic sènior aplicacions ERP.
205. M.R.R: Tècnica de selecció, promoció i desenvolupament de personal.
206. E.C.L: Tècnic sènior infraestructura.
207. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.
208. S.V.M: Productor manager.
209. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.
210. M.G.C: Tècnic prevenció riscos laborals.
211. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
212. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
213. C.A.N: Director servei extracte i projectes
214. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
215. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
216. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
217. I.U.P: Director del servei financer.
218. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
219. S.P.P: Responsable consultoria externa.
220. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
221. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
222. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
223. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
224. S.G.T: Coordinadora transport d’oci.
225. R.U.G: Responsable senyalització.
226. N.M.S: Tècnica analista corporativa administració i finances.
227. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
228. E.R.P: Tècnica responsable d’estudis.
229. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
230. G.B.S: Tècnic responsable obres i instal•lacions tècnic GSM.
231. S.E.A: Cap projecte cartografia.
232. R.M.F: Tècnic sènior infraestructura.
233. L.P.V: Cap planificació financera.
234. J.G.B: Tècnic selecció
235. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
236. L.M.R: Responsable sistemes operacions.
237. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
238. E.A.C: Tècnica projectes culturals i col•laboradors.
239. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
240. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
241. M.B.B: Director centre operatiu de negoci Horta.
242. R.B.M: Secretaria de Direcció.
243. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.
244. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència executiva.
245. P.P.J: Gestor continguts comunicació.
246. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
247. E.P.M: Responsable mòduls.
248. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
249. A.C.G: Secretaria Direcció.
250. J.C.P: Tècnic responsable d’estudis.
251. J.R.G: Tècnic de qualitat de TMB .
252. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
253. D.P.R: Vicepresident executiu.
254. I.H.C: Tècnica AMB digital.
255. J.G.P: Analista programador.
256. M.P.C: Tècnica suport logístic.
257. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
258. J.M.N: Tècnic responsable unitat de formació.
259. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
260. M.S.T: Tècnica Catalunya Bus turístic.
261. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
262. J.N.E: Director executiu presidència.
263. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
264. J.D.P: Consultor d organització.
265. A.M.S: Tècnic informació i modelistica.
266. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
267. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
268. J.P.F: Metgessa de treball.
269. F.P.P: Director àrea tecnològica.
270. F.R.G: Tècnic responsable planificació gestió Persones Bus.
271. E.H.G: Tècnica relacions institucionals i protocol.
272. A.L.F: Analista programadora.
273. A.R.G: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
274. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
275. A.M.B: Tècnic responsable sènior infraestructures xarxa.
276. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
277. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.
278. M.V.G: Metgessa de treball.
279. B.P.P: Infermeria de treball.
280. C.O.L: Tècnic especialista informació gestió.

Llistat de Càrrecs dels membres Fora de Conveni col•lectiu d’Autobusos de TMB:

Vicepresident executiu (1):
D.P.R: Vicepresident executiu.

Adjunts a vicepresidència (2):
1. A.B.B: Assessor vicepresidència executiva.
2. D.B.G: Subdirecció general adjunta a vicepresidència.

Directors (31):
1. M.B.R: Director servei desenvolupament nou negocis.
2. A.C.P: Director centre operatiu de negoci Triangle.
3. J.M.M: Director servei infraestructura.
4. C.M.S: Director adjunt area promoció.
5. J.L.N: Director nomines.
6. J.G.C: Director servei direcció de Persones.
7. A.C.M: Director de l’assessoria jurídica.
8. A.M.A: Director operacions tecnològiques.
9. P.M.M: Director logística de vendes.
10. J.M.B: Director serveis complementaris Pla de pensions i assessoria jurídica.
11. J.L.A: Director aprovisionament i logística.
12. A.C.M: Director area pressupostos.
13. M.M.M: Director servei de salut.
14. M.P.A: Directora centre servei gestió de Persones.
15. G.C.B: Director àrea desenvolupament de negoci.
16. M.B.M: Director de centre operatiu de negoci ZF1.
17. F.O.L: Director centre operatiu de negoci Ponent.
18. E.M.S: Director qualitat medi ambient.
19. A.T.R: Director serveis sistemes d’informació.
20. M.B.P: Directora servei publicitat.
21. J.H.A: Director relacions institucionals.
22. J.M.C: Director serveis centrals.
23. F.G.B: Director àrea tècnica Bus.
24. C.A.N: Director servei extracte i projectes
25. I.U.P: Director del servei financer.
26. J.T.B: Director general de Bus i transport d’oci.
27. M.L.S: Directora àrea operativa Bus.
28. M.D.E: Director del gabinet d’estudis.
29. M.B.B: Director centre operatiu de negoci Horta.
30. J.N.E: Director executiu presidència.
31. F.P.P: Director àrea tecnològica.

Adjunts de Direcció (6):
1. J.T.V: Adjunt al Director.
2. J.M.G: Adjunt Direcció.
3. A.B.D: Adjunt Director.
4. J.B.V: Adjunt Direcció general.
5. J.C.P: Adjunt a la Direcció del servei OTS.
6. G.S.B: Adjunta subdirectora general i Adjunta vicepresidència executiva.

Coordinadors (3):
1. J.A.S: Coordinador nous projectes.
2. S.G.T: Coordinadora transport d’oci.
3. A.G.G: Coordinador pressupost d’inversions.

Caps (6):
1. M.C.D: Cap de tresoreria.
2. L.P.L: Cap planificació del servei.
3. J.F.V: Cap de tallers centrals.
4. D.B.J: Cap noves arquitectures tecnològiques.
5. S.E.A: Cap projecte cartografia.
6. L.P.V: Cap planificació financera.

Gerents línia Metro (3):
1. J.G.V: Gerent línia 5 Metro.
2. C.G.E: Gerent Línia 4 Metro.
3. J.M.V: Gerent Línia 3 Metro.

Altres càrrecs de Metro (6):
1. I.A.V: Responsable promoció Metro.
2. J.M.P: Responsable client negoci de Metro.
3. G.M.V: Responsable gestió central Metro.
4. J.O.R: Responsable vibracions i oficina tècnica Metro.
5. D.V.O: Tècnic responsable sistemes operació Metro.
6. A.M.U: Responsable administració i gestió Persones Metro.

Caps grup operatiu de línia -CGOL’s- (29):
1. A.C.L: Cap grup operatiu de línia.
2. A.S.R: Cap grup operatiu de línia.
3. J.F.M: Cap grup operatiu de línia.
4. F.A.L: Cap grup operatiu de línia.
5. J.G.J: Cap grup operatiu de línia.
6. J.R.C: Cap grup operatiu de línia.
7. J.M.O: Cap grup operatiu de línia.
8. R.M.D: Cap grup operatiu de línia.
9. M.J.L: Cap grup operatiu de línia.
10. M.L.R: Cap grup operatiu de línia.
11. M.D.L: Cap grup operatiu de línia.
12. R.A.R: Cap línia transport d’oci.
13. R.F.F: Cap grup operatiu de línia.
14. F.G.M: Cap grup operatiu de línia.
15. J.P.P: Cap grup operatiu de línia.
16. J.F.B: Cap grup operatiu de línia.
17. J.B.D: Cap grup operatiu de línia.
18. P.A.G: Cap grup operatiu de línia.
19. E.C.T: Cap grup operatiu de línia.
20. A.P.V: Cap grup operatiu de línia.
21. A.P.M: Cap grup operatiu de línia.
22. M.P.G: Cap grup operatiu de línia.
23. M.S.S: Cap grup operatiu de línia.
24. R.C.A: Cap grup operatiu de línia.
25. J.C.M: Cap grup operatiu de línia.
26. J.V.G: Cap grup operatiu de línia.
27. J.B.T: Cap grup operatiu de línia.
28. L.I.S: Cap grup operatiu de línia.
29. N.C.T: Cap grup operatiu de línia.

Responsables (119):
1. J.P.B: Responsable gestió Persones Bus.
2. A.R.C: Responsable planificació i gestió Persones Bus.
3. E.F.C: Responsable nomines Bus.
4. E.G.S: Responsable producció i reparació grups TB.
5. C.S.M: Responsable serveis generals.
6. E.S.P: Responsable administratiu.
7. R.F.M: Responsable unitat aprofitament.
8. C.S.C: Responsable explotació Horta.
9. I.A.M: Responsable flota TB.
10. J.M.L: Responsable CRT.
11. F.R.G: Responsable seguretat i control.
12. F.R.M: Responsable unitat coordinació operativa infraestructura.
13. J.R.H: Responsable control i qualitat.
14. E.R.D: Responsable manteniment urbà.
15. M.M.M: Responsable construcció i edificació.
16. J.B.E: Responsable coordinació operativa.
17. J.C.M: Responsable magatzem i control qualitat.
18. R.C.V: Responsable responsabilitat social i corporativa.
19. M.M.M: Responsable explotació Ponent.
20. C.J.J: Responsable oficina centre.
21. D.A.S: Responsable clients negoci Bus.
22. R.O.R: Responsable atenció ciutadana.
23. J.G.J: Responsable administració i suport.
24. F.P.L: Responsable de mòduls.
25. J.D.S: Responsable planificació i equilibrat.
26. P.J.A: Responsable oficina centre.
27. J.M.P: Responsable control i qualitat.
28. J.R.E: Responsable monitorització.
29. A.V.R: Responsable material mòbil Triangle.
30. M.F.G: Responsable coordinació programa projecte manteniment flota.
31. V.M.G: Responsable material mòbil Horta.
32. J.A.V: Responsable secretaria tècnica, administració i finances.
33. F.G.C: Responsable ingenieria.
34. R.R.S: Responsable oficina tècnica manteniment Bus.
35. M.L.C: Responsable unitat nomines i seguretat social.
36. J.F.H: Responsable unitat relacions laborals.
37. L.G.T: Responsable gestió disponibilitat flota.
38. C.S.V: Responsable explotació Horta.
39. J.M.B: Responsable explotació Triangle.
40. J.P.P: Responsable oficina centre.
41. L.G.C: Responsable coordinació operativa nit.
42. J.C.M: Responsable oficina de centre.
43. J.V.G: Responsable informació client Bus.
44. D.P.B: Responsable material mòbil.
45. G.S.A: Responsable control de gestió.
46. F.B.O: Responsable adjudicació xarxa Bus.
47. F.B.I: Responsable explotació ZF1.
48. L.R.J: Responsable contabilitat analítica.
49. G.L.S: Responsable comunicació corporativa.
50. L.R.R: Responsable servei finançament.
51. M.S.S: Responsable auditoria interna.
52. A.G.C: Responsable oficina tècnica.
53. J.M.S: Responsable SAP.
54. A.M.B: Responsable unitat beneficis socials.
55. M.V.D: Responsable gestió de dades i sistemes.
56. J.S.T: Responsable coordinació vendes.
57. T.T.C: Responsable contabilitat financera.
58. J.F.V: Responsable anàlisi i gestió.
59. M.S.F: Responsable projectes tecnologics.
60. J.G.O: Responsable auditoria interna i pressupostos.
61. M.T.B: Responsable anàlisi econòmica.
62. M.P.A: Responsable unitat selecció identificació personal.
63. J.L.T: Responsable unitat anàlisi.
64. I.S.R: Responsable oficina centre.
65. M.T.S: Responsable vendes.
66. J.P.B: Responsable material mòbil ZF.
67. F.M.H: Responsable unitat administració personal.
68. J.C.C: Responsable unitat sistemes.
69. S.T.P: Responsable unitat edificació.
70. J.P.V: Responsable coordinació operacions.
71. A.G.A: Responsable tècnic materials.
72. J.R.S: Responsable unitat coordinació operativa.
73. A.D.B: Responsable coordinació operativa.
74. A.V.C: Responsable oficina suport a la xarxa.
75. D.L.G: Responsable unitat aprovisionament.
76. C.G.N: Responsable disseny oferta Bus.
77. R.R.D: Responsable tècnic d’oferta.
78. I.V.B: Responsable sistemes híbrids.
79. Y.S.C: Responsable comptabilitat i costos.
80. L.C.G: Responsable implantació projectes.
81. C.D.R: Responsable comercialització.
82. C.T.G: Responsable grup prestacions.
83. P.R.B: Responsable pressupostos.
84. A.G.Z: Responsable grup producció.
85. G.D.C: Responsable mòduls d’explotació TMB.
86. D.E.S: Responsable innovació.
87. M.V.P: Responsable infraestructura.
88. S.C.A: Responsable departament gestió mediambiental.
89. H.B.M: Responsable validacions.
90. O.C.V: Responsable unitat pressupostos i control.
91. F.B.P: Responsable operatiu serveis de gerència.
92. M.R.A: Responsable seguretat, higiene i ergonomia.
93. M.F.A: Responsable mòduls financers i bussiness inteligent.
94. M.C.S: Responsable unitat coordinació àrea.
95. M.G.D: Responsable unitat projectes infraestructures.
96. M.S.M: Responsable unitat medicina assistencial.
97. S.P.P: Responsable consultoria externa.
98. S.R.B: Responsable unitat ingenieria.
99. R.U.G: Responsable senyalització.
100. C.C.C: Responsable projecte d’operacions.
101. S.X.T: Responsable unitat de Pla de pensions.
102. M.B.M: Responsable mòduls manteniment SAP.
103. L.M.R: Responsable sistemes operacions.
104. J.C.B: Responsable mòduls explotació TB.
105. M.G.P: Responsable informació i atenció digital.
106. E.A.A: Responsable mòduls explotació SV i IV.
107. E.P.M: Responsable mòduls.
108. J.B.G: Responsable desenvolupament d’integració d’aplicacions.
109. A.E.F: Responsable pressupost de despeses.
110. B.R.B: Responsable mantenibilitat sistemes telecomunicacions TB.
111. F.M.G: Responsable unitat organització i projectes.
112. F.T.M: Responsable mòdul recursos humans SAP.
113. S.P.E: Responsable informàtic documentació.
114. S.P.B: Responsable tècnic administratiu base de dades.
115. S.E.C: Responsable estudis i projectes A.M.
116. A.R.G: Responsable publicitat i màrqueting relacional.
117. D.B.M: Responsable planificació programes i assignació de serveis.
118. R.M.D: Responsable planificació i oferta.
119. A.L.M: Responsable mòduls centre control SAE.

Tècnics (52):
1. M.S.G: Tècnica responsable coordinació infermeria.
2. A.G.E: Tècnic responsable procediment i sistemes informació.
3. J.G.L: Tècnic responsable finances.
4. L.M.T: Tècnic gestions exteriors.
5. T.C.R: Tècnic responsable d’investigació i desenvolupament.
6. S.G.M: Tècnic qualitat TMB.
7. J.P.L: Tècnic responsable parades i senyals.
8. J.D.M: Tècnic responsable tercers.
9. A.Z.C: Tècnic responsable adquisició nova flota.
10. A.P.J: Tècnic responsable de publicitat.
11. N.B.S: Tècnica responsable anàlisi econòmic.
12. Y.R.C: Tècnica responsable administració Windows.
13. J.C.F: Tècnic sènior aplicacions.
14. M.G.P: Tècnic responsable coordinació projectes i oficina tècnica.
15. V.M.P: Tècnic sènior CST.
16. O.G.C: Tècnic responsable d’assegurances TMB.
17. I.C.C: Tècnica responsable secretaria tècnica.
18. O.S.S: Tècnic gestió i seguiment obres.
19. J.R.F: Tècnic responsable grup empreses.
20. J.A.M: Tècnic responsable administració sistemes UNIX.
21. J.G.M: Tècnic seguiment objectius.
22. J.M.P: Tècnic responsable oficina de gestió.
23. M.M.I: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
24. J.M.L: Tècnic sènior.
25. A.H.B: Tècnic sènior sistemes gestió.
26. J.P.S: Tècnica prevenció.
27. J.A.D: Tècnica responsable publicitat.
28. D.B.P: Tècnic de projectes d’operacions.
29. R.C.H: Tècnic responsable d’obres i instal•lacions tecnològiques.
30. N.R.C: Tècnica responsable contabilitat.
31. L.A.M: Tècnic sènior CST.
32. J.M.P: Tècnic sènior aplicacions ERP.
33. M.R.R: Tècnica de selecció, promoció i desenvolupament de personal.
34. E.C.L: Tècnic sènior infraestructura.
35. M.G.C: Tècnic prevenció riscos laborals.
36. N.M.S: Tècnica analista corporativa administració i finances.
37. E.R.P: Tècnica responsable d’estudis.
38. G.B.S: Tècnic responsable obres i instal•lacions tècnic GSM.
39. R.M.F: Tècnic sènior infraestructura.
40. J.G.B: Tècnic selecció
41. E.A.C: Tècnica projectes culturals i col•laboradors.
42. J.C.P: Tècnic responsable d’estudis.
43. J.R.G: Tècnic de qualitat de TMB .
44. I.H.C: Tècnica AMB digital.
45. M.P.C: Tècnica suport logístic.
46. J.M.N: Tècnic responsable unitat de formació.
47. M.S.T: Tècnica Catalunya Bus turístic.
48. A.M.S: Tècnic informació i modelistica.
49. F.R.G: Tècnic responsable planificació gestió Persones Bus.
50. E.H.G: Tècnica relacions institucionals i protocol.
51. A.M.B: Tècnic responsable sènior infraestructures xarxa.
52. C.O.L: Tècnic especialista informació gestió.

Analistes (6):
1. J.V.P: Analista programador sènior.
2. P.S.P: Analista sistemes sènior.
3. J.C.C: Analista programador.
4. D.P.C: Analista investigació.
5. J.G.P: Analista programador.
6. A.L.F: Analista programadora.

Secretaries Direcció (4):
1. J.M.G: Secretaria Direcció.
2. P.G.S: Secretaria Direcció.
3. R.B.M: Secretaria de Direcció.
4. A.C.G: Secretaria Direcció.

Metgesses i Infermeria (5):
1. J.A.O: Infermeria del treball.
2. A.G.M: Infermera del treball.
3. J.P.F: Metgessa de treball.
4. M.V.G: Metgessa de treball.
5. B.P.P: Infermeria de treball.

Altres càrrecs (7):
1. E.C.F: Gerència nova xarxa Bus.
2. A.M.V: Psicosociologia del treball.
3. L.G.T: Assessor tecnologia.
4. A.M.G: Adjunt responsable planificació del servei.
5. S.V.M: Productor manager.
6. P.P.J: Gestor continguts comunicació.
7. J.D.P: Consultor d organització.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s